OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti Dynatron s.r.o.

se sídlem na adrese: Plk. Rajmunda Prchaly 4480/24, Ostrava-Poruba, PSČ 70800 identifikační číslo: 25820044 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19159

pro prodej digitálního obsahu prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.supervykon.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dynatron s.r.o., se sídlem na adrese Plk. Rajmunda Prchaly 4480/24, Ostrava-Poruba, PSČ 70800, identifikační číslo: 25820044, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19159 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.supervykon.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o prodávaném digitálním obsahu, a to včetně uvedení cen. Ceny digitálního obsahu jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Nabídkou na uzavření kupní smlouvy je až vyplnění a odeslání objednávkového formuláře ze strany kupujícího. Potvrzení kupní smlouvy ze strany prodávajícího je pak potvrzení zaslané na e-mail kupujícího, které obsahuje fakturu.

2.5. Pro objednání digitálního obsahu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména identifikační informace o kupujícím, o názvu produktu, o aktuální ceně a o způsobu úhrady ceny.

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.7. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí přesměrováním na platební bránu GoPay, dále na děkovací stránku a následně kupujícího informuje elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“) o dalším postupu.

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky pomocí tlačítka "Odeslat". Odesláním kupující potvrzuje objednávku i souhlas s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

2.9. Při objednání digitálního obsahu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání digitálního obsahu jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET - ČLENSKÁ SEKCE

3.1. Na základě vyplnění a odeslání objednávky se po zaplacení ceny kupujícímu automaticky vytvoří přístup na uživatelský účet do členské sekce na internetových stránkách prodávajícího. Přihlašovací údaje jsou zaslány kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, kterou zadal do objednávky. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující čerpat zakoupený digitální obsah. Čerpáním se rozumí čtení textů, prohlížení obrázků a videí.

3.2. Přístup k členské sekci je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Zpřístupnění třetím osobám je považováno za nedovolené sdílení podle bodu 8..5 těchto obchodních podmínek.

3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo na zásah vyšší moci.

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu za zpřístupnění digitálního obsahu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay, a to následujícími způsoby:

1) Online platební kartou (platba ihned)

2) Online bankovním převodem (platba ihned)

3) Offline běžným bankovním převodem (1-2 dny)

4.2. Digitální obsah se zpřístupní až po zaplacení ceny na účet prodejce, a to pokud možno ihned, resp. do 24 hodin po připsání finanční částky na bankovní účet prodávajícího.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu digitálního obsahu předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu digitálního obsahu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním digitálního obsahu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny digitálního obsahu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny digitálního obsahu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. I občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce digitálního obsahu, který nebyl dodán na pevném nosiči, pokud již zahájil stahování digitálního obsahu z internetových stránek prodávajícího, resp. vstoupil do členské sekce, kde je digitální obsah přístupný ke stažení.

5.2. Prodejce o své vůli a nad rámec ustanovení § 1837 písm. I občanského zákoníku poskytuje možnost odstoupení od smlouvy po dobu čtrnácti dnů (14dnů) od zaplacení ceny. Odstoupení od kupní smlouvy se provede zasláním požadavku na vrácení zaplacené ceny na adresu elektronické pošty prodávajícího info@supervykon.cz. Požadavek musí obsahovat všechny identifikační údaje klienta, které byly obsaženy v objednávce a variabilní symbol z faktury. Pro tuto možnost odstoupení od smlouvy je rozhodujícím znakem termín doručení všech vyžadovaných údajů.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající pak je oprávněn smazat uživatelský účet kupujícího, resp. znepřístupnit digitální obsah zabráněním vstupu do členské sekce.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od prokazatelného doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Za dodání digitálního obsahu se považuje doručení přístupových údajů k členské sekci na internetových stránkách prodávajícího.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.5. Za vadné plnění se nepovažují gramatické chyby v textu digitálního obsahu, nižší zvuková či obrazová kvalita videí, obecné vlastnosti použitých formátů, technické závady internetových stránek prodávajícího a výpadky, pokud jejich odstranění nepřesáhne dobu 10 pracovních dnů. Za vadné plnění se rovněž nepovažuje plošný výpadek sítě Internet na území České republiky nebo výpadek sítě Internet v místě pobytu kupujícího.

 

8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

8.1. Všechny texty, obrázky a videa digitálního obsahu online kurzu SUPERÝKON, které se nacházejí na internetových stránkách www.supervykon.cz podléhají ochraně autorských práv.

8.2. Prodávající si vyhrazuje možnost ochrany digitálního obsahu technickými prostředky, a to zejména označením každého PDF dokumentu z členské sekce bezpečnostním kódem, který identifikuje konkrétního kupujícího.

8.3. Prodávající si vyhrazuje možnost elektronického podpisu PDF souborů, které jsou součástí digitálního obsahu, umístěného na stránkách www.supervykon.cz

8.4. Zakoupený digitální obsah je určen pouze osobu kupujícího. Kupující si může pořizovat kopie a výtisky digitálního obsahu pouze pro svoji potřebu a je povinen zamezit jejich použití jinou osobou.

8.5. Je striktně zakázáno sdílet a šířit digitální obsah online kurzu SUPERVÝKON, a to i jeho jednotlivých částí. V případě porušení zákazu kupujícím má prodávající nárok na úhradu škod, která prodávajícímu vznikne šířením, a to ve smyslu plné náhrady za každé prokazatelné sdílení digitálního obsahu, a to i neúmyslné.

8.6. Za prokazatelné sdílení se považuje například počet stažení na internetových stránkách, které umožňují sdílení souborů. Počet stažení vynásobených aktuální cenou představuje škodu, která byla prodávajícímu způsobena.

8.7. Za nedovolené sdílení se považuje i zveřejnění odkazu (hyperlink) na soubor nebo soubory, které jsou součástí digitálního obsahu SUPERVÝKON a byly kupujícím nebo třetí osobou umístěny na jiném úložišti nebo na jiných internetových stránkách bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

8.8. Za nedovolené sdílení se považuje i zveřejnění odkazu (hyperlink) na soubor nebo soubory, které jsou součástí placeného digitálního obsahu SUPERVÝKON a nacházejí se na stránkách www.supervykon.cz.

8.9. Za nedovolené sdílení se považuje i kopírování a sdílení částí textů z PDF souborů, které jsou součástí digitálního obsahu umístěného na internetových stránkách www.supervykon.cz. Rovněž se zakazuje používat části textů v jiných dokumentech, pro tvorbu vlastního digitálního obsahu a vlastní podnikatelské nebo vzdělávací nebo informační činnosti bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Souhlas je možné získat po vzájemné dohodě a písemném potvrzení podmínek ze strany prodávajícího.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@supervykon.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, IP adresa, telefonní číslo a případně název firmy, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, pokud je kupujícím podnikatel, OSVČ nebo firma (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a členské sekce. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací, pro zasílání obchodních sdělení kupujícímu a pro provoz provizního systému. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

11.3. Kupující souhlasí, že cookies budou využívány pro provizní systém AffilBox, pro měření statistik a individuální nastavení nebo pro kontrolu přístupové adresy internetového protokolu (IP).

11.4. Kupující může cookies mazat, zakázat ukládání na svém počítači a rovněž může kdykoli odvolat povolení odvolat souhlas s posíláním dalších nabídek a obchodních sdělení, vyjma e-mailových upozornění na nové lekce zakoupeného digitálního obsahu. Odvolání souhlasu se děje prostřednictvím e-mailu na adresu info@supervykon.cz a musí obsahovat identifikační údaje z objednávky/faktury. Prodávající je povinen do 14 dnů zajistit vyloučení adresy kupujícího z dalších rozesílek obchodních sdělení.

 

12. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

12.1. Veškeré informace digitálního obsahu v online kurzu SUPERVÝKON vychází pouze z vlastních zkušeností autora, ze zkušeností jiných osob a z dlouhodobého individuálního výzkumu. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto společnost Dynatron s.r.o. ani autor nejsou odpovědni za důsledky rozhodnutí a činností, které jsou založeny na doporučeních v digitálním obsahu online kurzu SUPERVÝKON.

12.2. Prodávající ani autor digitálního obsahu nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací z tohoto kurzu, resp. z informací uložených v členské sekci www.supervykon.cz.

12.3. Výsledky aplikace znalostí získaných formou digitálního obsahu jsou závislé na osobní situaci, schopnostech, osobnostních vlastnostech a možnostech kupujícího, které prodávající ani autor nejsou schopni ovlivnit ani objektivně zjistit, takže nenesou žádnou odpovědnost za dosažení nebo nedosažení výsledků podle představ kupujícího nebo třetí osoby.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování viz sídlo firmy, adresa elektronické pošty: info@supervykon.cz, telefon: +420 603 869586.

 

V Ostravě dne 11.11.2016